top of page

תקנון האתר

תקנון אתר דוק ויסקי: תנאי שימוש באתר

 

השימוש באתר האינטרנט של דוק ויסקי כפוף לקריאת תקנון זה ולהסכמה להוראותיו. קריאת התכנים והזמנת מוצרים ו/או שירותים מהאתר הינם הסכמה למעשה לתקנון זה

 

!צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות

כללי

אתר האינטרנט דוק ויסקי הוא אתר הפועל למכירת משקאות אלכוהוליים לצריכה עצמית ו/או לצריכה במסגרת הדרכות או סדנאות, כמו כן האתר פועל למכירת סדנאות אלכוהול לרבות וויסקי ומשקאות אלכוהוליים אחרים אשר במסגרת מתבצעת צריכה של משקאות אלכוהוליים.

 

הכתוב בתקנון זה ובאתר כולו מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר או לשון נקבה מפעם לפעם הינם מטעמי נוחות בלבד.

 

כל לקוח או רוכש פוטנציאלי מתחייב ומצהיר כי קרא את התקנון והינו מודע ומסכים להוראותיו וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד החברה ו/או בעליה ו/או האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם

 

למען הסר ספק מובהר כי פעולה באתר משמעה: רכישת משקאות אלכוהוליים ו/או בקשת מידע והצעת מחיר עבור סדנה הכוללת צריכה משקאות אלכוהוליים ו/או רכישת סט טעימות לסדנה בה צורכים משקאות אלכוהוליים.

בהתאם להוראות החוק רכישה של משקאות אלכוהוליים ו/או השתתפות בפעילות הכוללת את צריכתם מותרת אך ורק לרוכש ו/או משתתף אשר גילו מעל 18 שנים

 

כותרות התקנון נקבעו לצרכי נוחיות בלבד ולא תשמשנה כראיה כלשהי, כמו כן לא יהיה בנוסחן ובתוכנן כדי לחייב את החברה ו/או כדי לשמש ראיה ותימוכין לפרשנות התקנון

 

בעלי האתר שומרים את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם, עפ"י שיקול דעתם הבלעדי, זאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהי. לרוכש לא תהיינה, במישרין ו/או בעקיפין, כל טענות ו/או דרישות כלפי החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן

תמונות המשקאות ותמונות מפעילויות שונות לרבות הדרכות, סדנאות, אירועים ומפגשים אשר יופיעו באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. עיצוב תווית וגודל בקבוק יכול להשתנות מפעם לפעם בהתאם להחלטות היצרן. קיומן של סדנאות והתוכן אשר יועבר בסדנאות יכול להשתנות מפעם לפעם בהתאם להחלטות החברה ו/או מי מטעמה. זמינות המלאי תלויה לחלוטין ביבואן המורשה ובו בלבד

 

בהירשמות לקבלת ניוזלטר, הרוכש נותן את הסכמתו לקבל דוא"ל מהחברה ו/או מהאתר, לרבות בעניין עדכונים, מוצרים חדשים, פעילויות, חידושים באתר, פרסומות וכדומה. הרוכש רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על סירובו לקבל כל דוא"ל מהחברה ו/או מהאתר

    

לכל שאלה בנוגע להסרת שם ואימייל ממחשבי החברה, נא לפנות במייל ל:

docwhiskyshop@gmail.com

תנאי שימוש

כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה, שאינו פסול דין (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל ואשר כל בעלי מניותיה ומנהליה הינם בגירים שגילם עולה על 18 שנים) אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי שלהלן (ויזה, מאסטרקארד, ישראכרט), ובכפוף לאישור העסקה ע"י חברת האשראי, רשאי לבצע פעולה באתר

 

הזמנתו של רוכש/לקוח לרכישת משקאות אלכוהוליים ו/או סט טעימות לסדנה וקבלתם תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים: (1) התקבל  מספר ואישור הזמנה לכתובת הדוא"ל של הרוכש כי ההזמנה התקבלה, תטופל, ותישלח לכתובת שהזין בטופס הזמנתו; (2) המשקאות שהוזמנו קיימים במלאי; (3) ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי; (4) הכתובת אליה התבקשה אספקת המשקאות נמצאת ברשימת אזורי החלוקה כהגדרתה להלן, (5) הרוכש הינו תושב ישראל שגילו למעלה מ-18 שנים, אינו פסול דין ובעת קבלת המשלוח הציג תעודה מזהה כדין המאמתת זאת

 

בעת ביצוע ההזמנה באתר יידרש הרוכש למסור את הפרטים הבאים: שם פרטי ושם משפחה / שם חברה, מס' טלפון, כתובת, דוא"ל ואופן התשלום. ללא מסירת פרטים אלו ייתכנו עיקובים וכשלים במסירת הטובין ואלו באחריות הרוכש אשר לא מסר את פרטיו המלאים כמתבקש בתקנון זה

מדיניות שירותים ומחירים וביצוע הזמנה

רוכש/לקוח באתר יוכל להוסיף לסל הקניות כל משקה או מוצר לאחר שהתרשם ממנו וממחירו. הרוכש יוכל להוסיף ולגרוע פריטים מסל הקניות וכן לשנות את כמות הפריטים אשר הוא מתעתד לרכוש, כל זאת בהתאם למלאי הקיים באתר. בסיום ההזמנה יש להיכנס לקופה לצורך סגירת הזמנה ושליחתה למחשבי לחברה. קבלת הזמנה מאת הרוכש לרכישת משקאות תהווה הצעה של הרוכש לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות שליחת דוא"ל על ידי החברה המאשר את ביצוע ההזמנה ושליחת המשקאות לכתובת הרוכש (במידה וציין כי ברצונו לקבלם במשלוח ושילם את עלות המשלוח כפי שמופיעה באתר), והכול בהתאם להוראות תקנון זה. במקרה שנמצא, כי המשקאות ו/או הפריטים ו/או המוצרים שהוזמנו על ידי הרוכש אינם במלאי, תודיע החברה לרוכש באמצעות דוא"ל ו/או באמצעות שיחה טלפונית (על פי בחירת החברה), כי המשקאות ו/או המוצרים ו/או הפריטים אינם מצויים במלאי. במקרה כזה, יוכל הרוכש לבחור משקאות חלופיים או לקבל את כספו בחזרה, על פי בחירת הרוכש

     

רכישה באתר על ידי "משתמש רשום"

כל רוכש יכול להירשם כמשתמש רשום באתר, ללא עלות. הרישום ייעשה באמצעות הזנת פרטים מזהים, לרבות: שם מלא, כתובת מייל. בסופו יקבל הרוכש שם משתמש וסיסמא (להלן: "משתמש רשום"). משתמש רשום יהיה זכאי לקבל מידע מהחברה ו/או מהאתר על הנחות, מבצעים וכדומה. משתמש רשום רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על רצונו לבטל את הרישום. האחריות לשמירת שם המשתמש והסיסמא בסודיות חלה על המשתמש הרשום ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בנושא זה

פרטיו האישיים של משתמש רשום יישמרו באתר, כך שמשתמש רשום לא יידרש להזין את פרטיו האישיים מחדש בכל הזמנה

רכישה באתר על ידי "לקוח מזדמן"

כמפורט לעיל, בעת ביצוע הזמנה באתר יידרש הרוכש למסור את פרטיו האישיים.

בעת תשלום עבור רכישת משקאות ו/או שירותים ו/או מוצרים באתר ברכישה באתר, חיוב האשראי יהיה חד פעמי ויבוצע מיד עם אישור ההזמנה על ידי החברה.

 

המחירים באתר כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש

 

החברה תהיה רשאית לאשר, מעת לעת, אם תמצא לנכון, כי תשלום התמורה יפרע במספר תשלומים, עם או ללא חיוב בריבית וכן תהיה רשאית לבטל ו/או לשנות החלטתה מעת לעת

 

פרטי כרטיס האשראי מועברים באמצעות שרת מאובטח, כאשר הם מוצפנים      .SSLבטכנולוגיית

 

במקרה שחברת כרטיסי האשראי לא תכבד את החיוב, לא תאשר החברה לרוכש, באמצעות הדוא"ל, את ביצוע ההזמנה. במידה וההזמנה אושרה, חרף אי כיבוד החיוב, תהיה החברה רשאית לבטלה והודעה תישלח לרוכש באמצעות דואר        אלקטרוני

פרטי הרוכש ואבטחת האתר

אתר דוק ויסקי בנוי על פלטפורמת מסחר מקוון מהמתקדמות בעולם ומאובטח  .HTTPS בטכנולוגית הצפנה 

בעת ביצוע הזמנה למשקאות ו/או שירותים ו/או מוצרים המתפרסמים באתר, יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים כגון: פרטי הזמנה, פרטים אישיים, פרטי כרטיס האשראי וכדומה (להלן: "המידע"). החברה והאתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ"ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר או המבצעת אותם באופן שגוי

עם ביצוע רכישה באתר נותן הרוכש את הסכמתו שפרטיו האישים (כגון: שם פרטי ומשפחה, כתובת אי מייל וכתובת משלוח) יישמרו במאגרי המידע של החברה, והכול בהתאם להוראות הדין

פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההזמנה ופרטי הרוכש לא יועברו על ידי החברה ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט לחברת הסליקה וכרטיסי האשראי, זאת על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הרוכש ובכפוף להוראות כל דין. כמו כן, החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של הרוכש אלא לביצוע תשלום בגין עסקה ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה, למעט בכפוף להוראות כל דין

כפי שאמור לעיל, החברה לא תעביר את פרטיו האישיים של הרוכש לגורם חיצוני לחברה, למעט אם תידרש לכך על ידי רשות מוסמכת מרשויות המדינה, או מכח צו שיפוטי, בהתאם להוראות כל דין

על אף האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של רוכש לצד שלישי במקרים בהם: הרוכש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, הרוכש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הרוכש לצד שלישי, בכל מחלוקת או הליכים משפטיים, וכדומה

עם ביצוע רכישה באתר מצהיר הרוכש כי הוא יודע שהקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית וכי נגד מוסרי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם

 

החברה תהא רשאית להשתמש בפרטיו האישיים של הרוכש, ללא זיהוי הרוכש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים וזאת ללא צורך בקבלת הסכמתו

הרוכש מצהיר כי הוא מודע לכך שמאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע השמור. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לרוכש, במישרין או בעקיפין, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה עקב כך כלפי החברה ו/או מי מטעמה

(“cookies”) " החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב- "עוגיות

על מנת לספק לרוכש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מ הרוכש את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר

 

פרטי כרטיס האשראי של הרוכש לא ישמרו במאגרי המידע של החברה

משלוחים וזמני אספקה

דמי משלוח - בנוסף למחירי המשקאות ו/או המוצרים המפורטים באתר יחויב הרוכש בדמי משלוח במידה ויבחר באפשרות זו ולא יבצע איסוף עצמי של המשקאות ו/או המוצרים אשר רכש. החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, שלא לחייב את הרוכש בדמי משלוח, על פי שיקול דעתה הבלעדי ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בנושא זה. לחברה הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את מחירי המשלוח, ללא מתן הודעה מוקדמת מראש

 

זמני משלוח - מרגע אישור ההזמנה באמצעות הדוא"ל כמפורט לעיל, יקבל הרוכש את המשלוח תוך כ-  10-14 ימי עבודה (זמני המשלוח עלולים להשתנות בהתאם לאזור המגורים). ימי עבודה אינם כוללים שבת, ערבי חג, חגים וימי שבתון. מועדי האספקה כפופים לעיכובים שאינם תלויים בחברה ולאירועי "כח עליון" כהגדרתו להלן

 

לחברה הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אמצעי המשלוח ו/או חברת השליחויות באמצעותה מתבצע השילוח ו/או להשתמש במקביל בשירותיה של חברה אחרת, ללא מתן הודעה מוקדמת מראש. דוק ויסקי שומרת לעצמה את הזכות לחרוג מזמני ההספקה הרשומים באתר

שינוי או ביטול הזמנה והחזרת משקאות ו/או מוצרים

על הרוכש לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו, ולערוך השוואה בין ההזמנה שביצע הן לחשבונית שנשלחה לו בעת הרכישה והן לתכולת המשלוח בעת קבלתו.

 

למעט בגין סוגי המשקאות ו/או המוצרים שיפורטו להלן ולמעט בגין משקאות ו/או מוצרים אשר נרכשו במסגרת מבצע, הרוכש יהיה רשאי לבטל את ההזמנה בתוך 14 יום ממועד קבלת המשקאות ו/או המוצרים, בכפוף להחזרתם כאשר הם סגורים ובאריזתם המקורית כשזו לא נפתחה ו/או לא נפגמה, וכי לא נעשה בהם כל שימוש ולא נגרם להם כל נזק וכן בכפוף להצגת חשבונית המעידה על עצם ביצוע ההזמנה או הוכחה אחרת לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום

 

שיכר: הזמנת יין על כל סוגיו, בירה ושאר משקאות המוגדרים שיכר ומכילים לא יותר מ-22% אלכוהול אינה ניתנת לביטול או החזרה.

 

סדנאות מקוונות (אשר כוללות שילוח של סט טעימות לחזקתו של הרוכש): על ביטול השתתפות בסדנה מקוונת עד 14 יום ממועד התרחשותה של הסדנה יתקבל החזר כספי מלא אך ורק כנגד החזרת סט הטעימות במצבן המקורי ובאריזה, ללא שנפתחו, נפגמו או נעשה בהן שימוש עד 14 יום ממועד התרחשותה של הסדנה. על ביטול השתתפות בין 14 ל-7 יום ממועד התרחשותה של הסדנה יתקבל החזר כספי בגובה 50% מעלות הסדנה כנגד החזרת סט הטעימות במצבן המקורי ובאריזה, ללא שנפתחו, נפגמו או נעשה בהן שימוש עד 7 ימים ממועד התרחשותה של הסדנה. על ביטול 7 ימים או פחות ממועד התרחשותה של הסדנה לא יתקבל החזר כספי

 

במידה וביטול ההזמנה אינו עקב פגם או אי התאמה להזמנה אותה ביצע הלקוח כפי שהיא מופיעה בחשבונית העסקה, תהיה החברה זכאית לגבות מ הרוכש דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר ההזמנה או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מבניהם, וכן כל תשלום שנגבה מהחברה ע"י חברת האשראי בגין סליקת כרטיס האשראי של הרוכש

כמו כן, במקרה שביטול ההזמנה נעשה לאחר שההזמנה כבר סופקה באמצעות משלוח, תהא החברה רשאית לגבות מ הרוכש את דמי המשלוח החלים לפי העניין וזאת גם אם לא גבתה דמי משלוח מ הרוכש, אלא אם ביצע את המשלוח הכולל את השבת הסחורה לחברה על זמנו וחשבונו

שינוי הזמנה על ידי הרוכש יהיה כפוף להסכמת החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי. שינוי או ביטול הזמנה יתבצעו באמצעות הטלפון בלבד ולא באמצעות

דואר אלקטרוני

החברה תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל הזמנה, וזאת מכל סיבה שהיא, ללא צורך בהנמקה או הודעה מראש, וזאת אף אם המשתמש כבר קיבל הודעת דוא"ל על אישור הרכישה. הודעה על ביטול הרכישה לאחר קבלת אישור בדוא"ל תימסר לרוכש באמצעות הטלפון, ולא תהיה  לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביטול העסקה על ידה. הרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי מהחברה בגין הביטול ו/או השינוי כאמור

במקרה של ביטול ההזמנה על ידי החברה, יזוכה הרוכש בתשלום סכום ההזמנה, ובמקרה של שינוי שאושר על ידי החברה, יחויב או יזוכה הרוכש, בהתאמה, בהתאם להזמנה ששונתה

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה ו/או בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את מתן השירות ו/או את מכירת המשקאות ו/או אספקתם ו/או משלוחם ו/או הובלתם, באופן מלא או חלקי, ובדרך כלשהיא ו/או במועדים שנקבעו, ו/או אם יקרו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או פגעי מזג אוויר ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או יתעכב ו/או ייפגע תהליך רכישת המשקאות ומשלוחם רשאית החברה  להודיע על ביטול הרכישה, כולה או מקצתה או על עיכוב באספקתה ולרוכש לא תהיה כל טענה, תביעה, או דרישה עקב כך (להלן: "כח עליון")

אחריות

אחריות למשקאות הנמכרים באתר

האחריות לטיב המשקאות האלכוהוליים המוצעים לרכישה באתר חלה על יצרני המשקאות

הנתונים המופיעים על המשקאות הם נתונים של יצרני המשקאות ובאחריותם הבלעדית

החברה רשאית לשנות ו/או להחליף ו/או להוציא, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, איזה מהמשקאות המוצגים ברשימת המשקאות באתר

הגבלת אחריות

האחריות הבלעדית למשקאות האלכוהוליים, טיבם, איכותם ולכל מידע או מצג שנעשה באתר בכל הנוגע למהותם, טיבם ואיכותם, לרבות שמות היצרנים, טיב המשקאות, תכונותיהם, תמונותיהם, מידע ביחס אליהם וכדומה, חלה על יצרני המשקאות בלבד

החברה ו/או האתר אינם אחראים לכל נזק, מכל מין וסוג ,ישיר או עקיף, שייגרם, במישרין או בעקיפין, לרוכש ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישת, אספקת והובלת המשקאות וצריכתם ובכלל זה לא תהיה לחברה כל אחריות בקשר עם האירועים שלהלן, אשר בהתקיים מי  מהם תהא החברה רשאית להודיע על ביטול הרכישה, כולה או מקצתה

רכישה המתבצעת באתר שתיגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות ו/או זדון של הרוכש ו/או צד שלישי כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד שלישי כלשהו שייכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד שלישי כלשהו תוך שימוש בסיסמת הרוכש באתר וכדומה

מעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטת החברה, לרבות אך לא רק – מחמת כח עליון

משקאות שיירכשו באתר ואשר צד שלישי שהינו היצרן שלהם סיפק אותם לחברה, והכל בכפוף לאחריות החלה, אם חלה, על פי כל דין

תקלה בתקשורת שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של צד שלישי כלשהו

אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המשקאות בין מועד פרסום המשקאות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המשקאות

מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא החברה בסכום נזק העולה על התמורה ששולמה בפועל על המשקאות ו/או המוצרים שהוזמנו על ידי הרוכש

בקיום מקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לרוכש ו/או למי מטעמו

שימוש בלתי ראוי באתר

כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהם כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לחברה /או לבעלי האתר ו/או למקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם וזאת מיד עם דרישתם הראשונה

בעלות ושמירה על זכויות

האתר מכיל תכנים שונים המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימנים מסחריים וזכויות קניין אחרות, לרבות טקסט, תמונות, גרפיקה וכדומה, אשר חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלות אחרים. רוכש ו/או כל צד ג' המבצע פעולות באתר אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה אחרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר

התכנים המקוריים אשר מופיעים באתר הינם בבעלות מלאה ובלעדית של החברה, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם

האתר ותכולתו נועדו אך ורק למטרות מכירת המשקאות והסדנאות המוצעים למכירה במסגרתו. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר הכלול באתר אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מהחברה

אין להעתיק ולהשתמש ו/או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכדומה

דין וסמכות שיפוט

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד

כל מחלוקת מכל מין וסוג בין גולש ו/או רוכש באתר לבין החברה ו/או האתר בשל פעילות ו/או סוגיה מכל מין וסוג הנובעים ו/או הקשורים לחברה ו/או לאתר תתברר בישראל, בבית המשפט המוסמך לכך בעיר תל אביב בלבד, שלו נתונה הסמכות הבלעדית לדון בה 

באתר מופיעה האזהרה:

"!אזהרה: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות"

bottom of page